петък, 25.01.2013

4534иш6

 ОБЩИНА САНДАНСКИ

                                                                                      –––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК и във връзка с & 124  от ПЗР към ЗИД на ЗУТ /ДВ.,бр.82 от 2012г./ Общинска администрация гр.Сандански уведомява  заинтересованите лица, че със Заповед № АБ –103 / 19.12.2012 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 65334.170.11 в  местността “Соколовец, Промишлена зона  гр.Сандански.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.