сряда, 05.12.2012

ДО: Заинтересованите собственици на поземлени имоти в м.”Нишан Таши” по КККР землището на град Сандански, област Благоевград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

/ Изх.№ 92-00-1039/04.12.2012 год./

На основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 и чл.131 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, общинска администрация Сандански уведомява заинтересованите лица-собственици на поземлени имоти в м.”Нишан Таши”, че със Заповед № АБ-92/ 03.12.2012 год. на Кмета на община Сандански, е одобрен ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор: 65334.97.14 и ПИ с идентификатор:65334.97.17 в местността “Нишан Таши” по КККР на землището на град Сандански, област Благоевград за “Жилищно строителство”.

Проекта се намира в Дирекция “ УТИП”, етаж ІV, стая № 3 и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ Заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаване на настоящето писмо/ чрез Кмета на Община гр.Сандански до Административен съд гр.Благоевград.

 

Изготвил:
Д. Найденова-Гл. спец. “СК”

 

арх. Васка Терзиева
Главен архитект на Община Сандански

 

Андон Тотев
Кмет община Сандански