четвъртък, 06.10.2016

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Съобщението е сканирано и може да бъде изтеглено ТУК