сряда, 07.11.2012

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ, Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване за имот № 65334.89.24 /по предходен план №089024/ в местността “Кърмилото” по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Сандански.

Проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 5 и може да се прегледа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 30 /тридесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

Андон Тотев
Кмет на община Сандански

 

Людмила Бакалова
Началник отдел “УТ”

 

Светла Цинзова
Главен специалист “Обявления”