четвъртък, 30.06.2016

Общинска администрация  град Сандански  уведомява гражданите и гостите на общината,   че  със Заповед  № УТИ-60/30.06.2016 г.  на кмета на община Сандански е  открито  производство  по издаване на административен акт за  налагане на строителна забрана за времето, необходимо за създаване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на парк „Свети Врач“ – гр. Сандански.

От направените предварителни проучвания се установи, че за територията в обхвата на разработката са одобрявани частични ПУП-ПРЗ за отделни имоти, частна собственост, с предвиждания за жилищно, обществено и курортно строителство, чието прилагане, без предварително изследване на въздействието им върху територията на парка биха компрометирали мерките по опазването и благоустрояването му, както и възможностите за разширение на територията на парка, включително чрез отчуждаване или придобиване чрез замяна на поземлени имоти – частна собственост.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по преписката в обявените приемни часове на  главния архитект на община Сандански.

Заповед № УТИ -60 от 30.06.2016 г.