четвъртък, 08.12.2016

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява Васил Иванов Манолов  от гр.София, общ.Столична, ж.к.”Люлин” бл.983, вх.3, ет.3, ап.195, че е  издадена Заповед № АБ – 80/28.10.2016 год. на Кмета на Община Сандански за одобрение на Решение № 6 от Протокол № 2/17.06.2016 год. на комисията, назначена със заповед № УТИ-11/28.03.2016 год. на Кмета на община Сандански  , за определяне на застроени и незастроени площи от бивша нива/поземлен имот № 2456 по картата на воден синдикат от 1937 г./ в местността „Чинар куши”, землището на гр.Сандански.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящото съобщение чрез Кмета на община Сандански до Районен съд гр.Сандански.

Приложение: Копие от заповедта, Скица

 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

Заповед АБ – 80/28.10.2016 г. и скица