понеделник, 12.11.2012

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на Оптичен кабел от разклона на път с.Вълково – с.Струма до с.Левуново, община Сандански, обл.Благоевград.

Трасето започва от съществуваща шахта в южната страна на разклона с.Вълково, с.Струма и река Струма и продължава в източна посока. Преминава през имоти:

№ 12471.0.67 – полски път,

№ 12471.0.66 – полски път в землището на с.Вълково, община Сандански, обл.Благоевград;

№ 65334.219.365-вътрешни реки,

№ 65334.218.294 – път ІV клас,

№ 65334.212.329 – полски път,

№ 65334.222.433- полски път,

№ 65334.199.1 – ж.п. линии,

№ 65334.107.278 – път ІV клас,

№65334.181.18 – полски път, 65334.209.9 – път І клас,

№ 65334.151.1 – полски път,

№ 65334.105.461 – полски път,

№ 65334.105.130 –полски път,

№ 65334.110.131 – полски път,

№ 65334-231.251 – полски път,

№ 65334.170.16 – полски път,

№65334.170.15 – полски път,

№65334.159.246 – местни пътища в землището на гр.Сандански, обл.Благоевград;

№ 57176.0.180 – път І клас,

№ 57176.0.181 – полски път,

№ 57176.0.252 –път І клас,

№ 57176.0.253 – път ІV клас,

№ 57176.0.256 –път ІV клас в землището на с.Поленица, община Сандански, обл.Благоевград;

№43565.0.166 – път ІV клас,

№ 43565.0.163 –път ІV клас,

№ 43565.0.158 – път ІV клас,

№ 43565.0.276 – полски път в землището на с.Лешница, община Сандански, обл.Благоевград;

№20105.0.115 – път ІV клас,

№ 20105.0.190 – път І клас,

№ 20105.0.140 – местни пътища,

№ 20105.0.144 – полски път,

№ 20105.0.166 – местни пътища в землището на с.Дамяница, община Сандански, обл.Благоевград;

№ 52074.0.61 – местни пътища,

№52074.0.109 – път ІV клас,

№ 52074.0.97 – път – ІІІ клас,

№ 52074.0.118 – път ІV клас в землището на с.Ново Делчево, община Сандански, обл.Благоевград;

№ 43243.0.59 – път І клас в землището на с.Левуново, община Сандански, обл.Благоевград.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 5. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.