сряда, 31.10.2012

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за регулация за УПИ Х, кв.17 по плана на гр.Сандански с идентификатор 65334.300.470 по КК на гр.Сандански.

Проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 5 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 30 /тридесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.