сряда, 21.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.121,ал.1 и чл.128, ал.5 от ЗУТ и Заповед №УТИП – 227 / 21.11.2012г. на Кмета на Община Сандански уведомяваме гражданите на гр.Сандански, че на 27.11.2012 год. от 10.00 до 12,00 часа в стая № 5 ,етаж 4 в сградата на община Сандански ще се проведе обществено обсъждане на: ПУП – Парцеларен план за проектно трасе на кабел ниско напрежение за външно ел.захранване на имот № 042062 в местността “Бангеица”, землище на с.Поленица, общ.Сандански.

Проекта е изложен за информация в стая № 5 , етаж 4 през времето до общественото обсъждане на 27.11.2012г.

Писмени становища съдържащи общ коментар, конкретни мотивирани предложения и др. се адресират до кмета на Община Сандански и се внасят в деловодството на Общинска администрация Сандански до 27.11.2012г.