сряда, 21.11.2012

На основание чл.121,ал.1 и чл.128, ал.5 от ЗУТ и Заповед № УТИП -226/ 20.11.2012г. на Кмета на Община Сандански уведомяваме гражданите на гр.Сандански, че на 26.11.2012 год. от 10.00 до 12,00 часа в стая № 5, етаж 4 в сградата на община Сандански ще се проведе обществено обсъждане на

1. ПУП – Парцеларен план за проектно трасe на електропровод за пречиствателна станция за отпадни води за с.Джигурово.

2. ПУП – Парцеларен план за проектно трасе на водопровод за пречиствателна станция за отпадни води за с.Джигурово.

3. ПУП – Парцеларен план за проектно трасе на канализационен колектор за пречиствателна станция за отпадни води за с.Джигурово.

4. ПУП – Парцеларен план за проектно трасe на електропровод за пречиствателна станция за отпадни води за с.Лешница.

5. ПУП – Парцеларен план за проектно трасе на водопровод за пречиствателна станция за отпадни води за с.Лешница.

6. ПУП – Парцеларен план за проектно трасе на канализационен колектор за пречиствателна станция за отпадни води за с.Лешница.

Проектите са изложени за информация в стая № 5 ,етаж 4 през времето до общественото обсъждане на 26.11.2012г.

Писмени становища съдържащи общ коментар, конкретни мотивирани предложения и др. се адресират до кмета на Община Сандански и се внасят в деловодството на Общинска администрация Сандански до 26.11.2012г.