сряда, 19.06.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че срокът за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от /ППЗСПЗЗ/ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. е 31 юли 2019 г.

Декларацията по чл. 69 и заявлението по чл. 70 се подават в Общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите.

Земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37Б, може да се разпределят между ползвателите, като „Бели петна“.

ОД „Земеделие“ – Благоевград