сряда, 07.10.2020

ДО

МИЛКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

УЛ. „ХАН АСПАРУХ“№14А

ГР. САНДАНСКИ 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  на З А П О В Е Д № УТИ-141/07.10.2020год.

 

 Уведомяваме Ви, че за строеж „Пристройка от юг на партерен етаж на ЖС-секция „А“  находящ се в УПИ I, кв.57 по плана на гр.Сандански, с административен адрес: ул. „Хан Аспарух“ №14 А, гр.Сандански има издадена Заповед № УТИ-141/19.08.2020год. на Кмета на Община Сандански,  на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията / ЗУТ / – за премахване на строежа.

Със съдържанието на Заповедта можете да се запознаете в Община Сандански, етаж 4, стая 407, адрес: бул.” Свобода” №14, гр.Сандански.

Възражения срещу издадената Заповед №УТИ-141/19.08.2020 год. можете да подадете   в 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящето съобщение в сайта на Община Сандански .

Настоящето съобщение беше залепено на строежа и информационното табло на Община Сандански на 08.10.2020 год. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2, изр..2 от ДР на ЗУТ.

 

Съставили:   

 Невена Николова

Гл.специалист „СК

 

Ангелина Ангелова

Гл. специалист „СК“