вторник, 07.04.2020

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  на ЗАПОВЕД №УТИ-11/04.02.2020год. от 30.03.2020 год.

 

ДО

МИЛЕНА ЕМАНУИЛОВА ЯПАРОВА

Ж.К.“ЕЛЕНОВО“БЛ.94 ВХ.Б ЕТ.3 АП.8

ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

РУМЯНА ЙОРДАНОВА ЙОВЧОВА

УЛ.“ШАМАКО“№4

КВ. ГОРУБЛЯНЕ

ГР. СОФИЯ

 

ДИМИТЪР ГОРАНОВ РАХТАЛИЕВ

КВ. „ЗАПАД“ БЛ.63 ВХ.А ЕТ.3 АП.6

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

 

            Уведомяваме Ви, че за  стара паянтова жилищна сграда, находяща се в УПИ VII, кв. 18, планоснимачен №92,93,94 по плана на село Враня има издадена Заповед № УТИ-11/04.02.2020  год. на Кмета на Община Сандански, на основание чл.196, ал.1 във връзка с чл. 195, ал. 5 от ЗУТ.

Със съдържанието на Заповедта можете да се запознаете в Община Сандански, етаж 4, стая 407, адрес: бул.” Свобода” №14, гр.Сандански.

 

Възражения и жалби срещу Заповедта, могат да бъдат подавани в 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящето съобщение в сайта на Община Сандански

Настоящето съобщение беше залепено на сградата на паянтова жилищна сграда с. Враня на 31.03.2020 год. и удостоверява, че адресатите са уведомени по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.

 

Съставили:

Невена Николова

Гл.специалист „СК

 

Кирилка Стойчева

Гл. експерт „ИИП“


гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg