петък, 14.10.2016

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––––

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Михайл Славчев Иванов, гр. София, ул. „Солун” № 59А, ет.1, ап.7

 

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение : „Изграждане на оранжериен комплекс в имот № 001016, землище на с. Вълково, община Сандански”.

Информацията е на разположение на интересуващите се за периода от 14.10.2016 г.  до 28.10.2016 г в стая 308 в сградата на община Сандански.

 Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на община Сандански