петък, 14.10.2016

 

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––––

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Борислав Спасов Пъхлев, гр. Сандански, ул. „Крайречна” № 8

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение : „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлени имоти с идентификатори 65334.63.80, 65334.123.1 и 65334.123.2, м. „Топорков орман”, землище на гр. Сандански, община Сандански”.

Информацията е на разположение на интересуващите се за периода от 14.10.2016 г.  до 28.10.2016 г в стая 308 в сградата на община Сандански. 

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на община Сандански.