петък, 07.10.2016

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––––––––

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЕТ „Прайз – иван удев”, гр. Сандански, ул. „Св. Св. Кирил и Методии” № 41

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение : „Изграждане на рибовъдна ферма за пъстървови и шаранови видове риби в съществуващо рибовъдно стопанство „Кантона” в имот № 006002, землище на с. Лиляново, община Сандански”.

 

Информацията е на разположение на интересуващите се за периода от 07.10.2016 г.  до 21.10.2016 г в стая 308 в сградата на община Сандански.

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на община Сандански.