сряда, 20.07.2016

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал.3 от АПК Общинска администрация гр. Сандански, уведомява заинтересованите лица, собственици на засегнатите имоти: Кирилка Запрянова Попова, Костадин Георгиев Попов и Красимир Георгиев Попов – наследници на Георги Анастасов Деливански, че е издадена Заповед № АБ-39/15.06.2016 г. на Кмета на община Сандански за одобрен Акт № 1/05.02.2016 г. за непълноти и грешки в кв. 38, имот № 463 и кв. 31, имот № 464 по кадастралния план на с. Джигурово, община Сандански.

Заповедта се намира в Общинска администрация, Дирекция „УТИ“, етаж 4, стая № 411 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, искания и възражения могат да се направят в 7 (седем) дневен срок от датата на поставяне на информационните табла и обявяването му на интернет страницата на община Сандански.

Копие от настоящето съобщение да бъде поставено на информационното табло за обявления на Общинска администрация – Сандански, Кметство – с. Джигурово, както и да се обяви на интернет страницата на община Сандански.

Сканирано копие на съобщението, може да прегледате ТУК.