вторник, 27.11.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК община Сандански съобщава на заинтересованото лице Георги Любенов Съботанов с адрес гр. Сандански, ул. „ Таската Серски” № 5, че е съставен Констативен акт № 26-АА/12.10.2012 г. на длъжностни лица при Община Сандански по чл. 178, ал. 5 от ЗУТ за строеж: „Преустройство на таван в жилище”, находящ се в упи І, кв. 163 по плана на гр. Сандански с административен адрес : гр. Сандански, ул. „Таската Серски” № 5.

Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в сградата на Община Сандански, бул. „Свобода” № 14, етаж 4, стая № 4.

Възражения /жалби/ срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на обявяване чрез Община Сандански пред Началника на РДНСК-Благоевград.