понеделник, 27.07.2015

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобрение на проект за изменение на действащ ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VII-1409 в кв.130а по плана на гр.Сандански, с отреждане за „жилищно строителство с магазини”.
Проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.