петък, 08.09.2017

Писмо относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № УТИП-П-101/16.05.2014 г. на Кмета на община Сандански за премахване на незаконен строеж „Пристройка към масивен гараж клетка № 3 в жилищна сграда № 33 и два броя бетонови стени пред жилищната сграда“, изграден в урегулиран поземлен имот /упи/ I, кв. 173 по плана на гр. Сандански с извършител Никола Тодоров Спасов  с  изх. № 92 00-687/ 01.09. 2017 г. може да бъде изтеглено ТУК