понеделник, 17.02.2020

ОБЩИНА САНДАНСКИ


Съобщаваме, че с Протокол от 11.02.2020г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ е приета пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, за правото на прокарване и сервитутни права на трасе на външен колектор за отпадни води през имот държавна собственост, с идентификатор 65334.219.396, местност „Долни орман”, по КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни площи, начин на трайно ползване: за друг вид водно течение и водни площи, съоръжение, с площ на сечението 526 кв.м.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ пред Административен съд-Благоевград в четиринадесет дневен срок от съобщението.