петък, 17.05.2013

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61 ал.3 от АПК общинска администрация гр.Сандански уведомява  заинтересованите лица Мариана Георгиева Марчева, с адрес: гр.Пловдив, ж.к.”Тракия”, бл.175, вх.Б, ет.1, ап.1 и Петър Георгиев Тодоров, с адрес: гр.Пловдив, ж.к.”Тракия”, бл.175, вх.Б, ет.1, ап.1, че на основание чл.193 , ал.3 от ЗУТ е издадена Заповед № УТИП – 54 / 21.03.2013 г.на Кмета на Община Сандански за право на преминаване на сервитутната зона на напорен тръбопровод за захранване на обект МВЕЦ “Ходжово” в землището на с.Ново Ходжово, през поземлени имоти частна собственост.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението  чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.