петък, 15.05.2015

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за на ПУП – План за застрояване за поземлен имот 170012 в местността “Соколовец”, землище на гр.Сандански, с отреждане за „Склад за промишлени нехранителни стоки”.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.