вторник, 27.11.2012

ДО
Заинтересованите собственици
на поземлени имоти в м.”ГОРНИЦАТА”
землището на село Дамяница, община Сандански

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

/изх.№ 92-00-1011/ 26.11.2012 год./

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 и чл.131 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, общинска администрация Сандански уведомява заинтересованите лица собственици на поземлени имоти №№: 032016 на наследниците на Георги Ангелов Дангалов; № 032014 на наследниците на Иван Тодоров Милушев; № 032015 на наследниците на Динчо Петров Георгиев; № 032016 на наследниците на Ахмед Демов Салиев; № 032019 на наследниците на Кирил Христов Велев; № 032021 на наследниците на Атанас Иванов Тодоров; № 032022 на наследниците на Никола Иванов Станков, че е постъпило искане вх.№ 94-С-1870/ 26.10.2012 г. от “ЗЕМТЕХ” ООД за одобряване на ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ № 032017 в местността “Горницата” землището на село Дамяница, община Сандански, област Благоевградска за “Производствено – складови дейности – Склад за съхранение на амбалаж за селскостопанска продукция, сервиз за земеделска техника и магазин за селскостопанска техника и инвентар”.

Проекта се намира в Дирекция “ УТИП”, етаж ІV, стая № 3 и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 30 /тридесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация град Сандански.

 

Изготвил:
Д. Найденова- Главен специалист “СК”

инж. Людмила Бакалова
Началник отдел “УТ”

Андон Тотев
Кмет на Община Сандански