четвъртък, 08.05.2014

              

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––-

              На основание чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява Красимира Борисова Ризова, Вера Радева Ризова, Мара Стоянова Чорбаджийска, Юлия Милева Чорбаджийска, Жасмина Иванова Ризова, Владимир Божидаров Попиванов и Иван Денчев заинтересовани лица съгласно чл.131 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на проект за изменение наПУП –  План за регулация  за УПИ ХІІ, квартал 59 по плана на Сандански, с отреждане за „паркинг” и „улица –тупик”.

Проекта се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

                   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.