четвъртък, 10.04.2014

 

                   На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за регулация и застрояване  за поземлен имот  № 003023, местността “Щапо”, землище на с.Лешница, общ.Сандански, с отреждане за „Жилищно строителство”.

                   Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.
                   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.