петък, 28.08.2015

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобрение на проект за изменение на действащ ПУП – План за регулация за УПИ ХХVII-2909 в кв.121 по плана на гр.Сандански.

Проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.