вторник, 21.07.2015

 

Лого сандански                                                                                        ОБЩИНА  САНДАНСКИ

––––––––––––––––-

 

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот 001009 в местността “Щопов гроб”, землище на с.Ново Делчево, с отреждане за „Жилищно строителство”.

                   Проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересуваните.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.