сряда, 15.07.2015

         Лого сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––

 

           На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване за имот 000770, отдел 126, подотдел “2” в местността “Попина лъка”, землище на с.Лиляново.

                   Проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.