петък, 14.02.2014

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че от Росен Страхилов Милев е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за застрояване  за поземлен имот  № 000240, местността “Банята”, землище на гр.Сандански. Имота се отрежда за „Жилищно строителство”.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.