сряда, 03.06.2015

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Вероника Михайлова Стоянова и Кристиян Михайлов Паскалев , живущи в ж.к.”Люлин”, бл.620, гр.София, заинтересувани  лица съгласно чл.131 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот 000806 в местността „Камено”, землище на с.Голем Цалим, с отреждане „За жилищно строителство”.

Проекта се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.