понеделник, 14.01.2013

На основание чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване и Работен устройствен план за УПИ І, ІІ и ІІІ , кв.9 по плана на гр.Сандански..

Проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четеринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.