петък, 30.01.2015

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за регулация  за УПИ IV-172 в квартал 8 по плана на гр.Мелник / поземлен имот с идентификатор 47754.501.172/, поземлен имот с идентификатор 47754.501.315 и  част от поземлен имот с идентификатор 47754.501.223 по КККР на гр.Мелник

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.