четвъртък, 26.09.2013

На основание чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за застрояване  за имот  с идентификатор 65334.90.6 в местността “Нишан таши”, по КККР на землището на Сандански.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четеринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.