четвъртък, 19.09.2013

 

На основание чл.61 от АПК и чл.128 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП План за регулация и застрояване  за поземлен имот №052051 и част от поземлен имот 052057 представляваща бивш поземлен имот 052025 в местността “Поручик Минков”, землище на с.Плоски, общ.Сандански.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ   можете в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.