понеделник, 27.05.2013

 

На основание чл.61 от АПК и чл.128 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване  за имот №034021, местност “Канлиица”, землище на с.Дамяница, общ.Сандански, за “Тържище за селскостопанска продукция ”.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128 от ЗУТ и &125 от ЗИД на ЗУТ,  ДВ. бр.82/2012 год./ можете в 30 /тридесет/дневен срок от съобщението /получаването на настоящото писмо/ да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.