понеделник, 29.04.2013

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

На основание чл.61 от АПК и & 124  от ПЗР към ЗИД на ЗУТ /ДВ.,бр.82 от 2012г./ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за застрояване за поземлен имот № 024003 в местността “Гладник”, землище на с.Враня, общ.Сандански.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ   можете в 30 /тридесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.