вторник, 28.07.2015

На основани чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване за част от поземлен имот 029004 в местността „Склавски път“, землище на с.Поленица, с отреждане за „Жилищно строителство“.
Проектът се намира в дирекция „УТИП“ етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересуваните.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.