петък, 17.01.2014

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––

 

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява КрасимирЗдравков Тасев, заинтересовано лице съгласно чл.131,ал.2, т.4 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за застрояване  за поземлен имот  028016 в местността “Склавски път”, землището на с.Поленица.

                   Плана се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

                   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ   можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.