вторник, 22.04.2014

 

                   На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за регулация и застрояване  за поземлен имот  № 000783, отдел 156, подотдел 2 в местността “Попина лъка”, землище на с.Лиляново, общ.Сандански.

                   Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

                   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

 

 

 

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

 

 

инж.Л.Бакалова

Началник отдел „УТ”

 

 

Светла Цинзова

Гл.специалист “Обявления”