сряда, 04.06.2014

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Надежда Иванова Кортезова заинтересовано лице съгласно чл.131 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот с идентификатор 65334.95.25, местността “Нишан таши”, землище на гр.Сандански, с отреждане за „Жилищно строителство”.
Проекта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.