вторник, 03.06.2014

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Александър Димитров Терзиев, Виктор Иванов Златанов, Цветанка Славчева Точева, Оля Илиева Точева заинтересовани лица съгласно чл.131 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за регулация и застрояване имат № 101006 в местността „Мехмедица”, землище на с.Лешница, общ.Сандански, с отреждане за „производствено складови дейности – казан за изваряване на ракия”.
Проекта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.