сряда, 12.12.2012

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот № 65334.89.14 /по предходен план №089014/ в местността “Кърмилото” по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Сандански.

Проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 5 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128 от ЗУТ и &124 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ / ДВ. бр.82 от 2012 год./ можете в 30 /тридесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.