петък, 26.07.2013

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Уведомяваме Ви, че в Общинска администрация гр.Сандански е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване и Работен устройствен план за УПИ VІІ-955, кв.45 по плана на гр.Сандански / поземлен имот с идентификатор 65334.300.955 по КККР на гр.Сандански/.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 5 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението /получаването на настоящото писмо/ да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.