петък, 09.05.2014

      

      

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––-

                    

 

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява Господин Илиев Ненков,  заинтересовано лице съгласно чл.131 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на проект за ПУП –  План за регулация  и застрояване за поземлен имот с идентификатор 65334.300.2904 в квартал 40 по КККР на гр.Сандански, с отреждане за „Апартаментен хотел, магазини и офиси”.

Проекта се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

                   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.