сряда, 04.09.2013

 

 

 4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––-

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява  заинтересованите лица, че със Заповед № АБ –62 / 04.09.2013год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 080009 в  местността “Речичка река”, землище на гр.Сандански.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.