сряда, 25.06.2014

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на електропровод 20кV за УПИ № 043018 в местността “Кънлиица” землище на с.Дамяница, общ.Сандански, обл.Благоевград.

Трасето на  електропровода започва от ПИ 031029 – нива, преминава през ПИ № 031030- полски път, ПИ № 000156 – полски път, ПИ № 000164 – канал в местността „Черешарката, землище на с.Дамяница,  ПИ 034021 нива и достига до УПИ 034018 в местността “Кънлиица”, землище с.Дамяница,общ.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.