понеделник, 03.06.2013

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК общинска администрация гр.Сандански уведомява Георги Божинов Чаракчиев заинтересовано лице съгласно чл.131 от ЗУТ, собственик на имот № 090001 в местността “Манастира”, землище на с.Джигурово, че е издадена Заповед № АБ – 8 / 06.03.2013 г.на Кмета на Община Сандански за одобрение на ПУП – План за застрояване за имот № 092004, местност “Турските гробе”, землище на с.Джигурово, с отреждане за “Техническата инфраструктура – Пречиствателна станция за отпадни води”

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението  чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.