сряда, 04.09.2013

 

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––

 

На основание чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява  заинтересованите лица, че със Заповед № АБ – 56/ 15.08.2013 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП – План за застрояване  за имот №024003, местност “Гладник”, землище на с.Враня, общ.Сандански, за “Базова станция”.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.