вторник, 17.12.2013

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––-

На основание чл.61 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява  заинтересованите лица, че със Заповед № АБ – 83/ 11.12.2013 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП – План за застрояване  за поземлен имот №010006, местност “Миндол”, землище на с.Лозеница, общ.Сандански.

                        Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

                        Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.